สาระสำคัญ | เรื่องที่ 6 การจัดการเสียงและแปลงวิดีโอที่ตัดต่อ

สาระสำคัญ         สิ่งสำคัญต่อไปที่เราควรจะเรียนรู้ในการทำงานวีดีโอ นั่นก็คือเรื่องของเสียง เช่น การแทรกเสียงบรรยายเพื่อสือความหมายให้กับงานวีดีโอที่ใช้ในการนำเสนอ หรือการแทรกเสียงดนตรี ประกอบงานวีดีโอที่ถ่ายทำงานสำคัญต่างๆไว้
 
สาระ/มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนดารเทคโลโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 
จุดประสงค์การเรียนรู้1. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการปรับแต่งไฟล์เสียงได้
2. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการแปลงวีดีโอที่ตัดต่อเสร็จไปใช้งานได้
3. นักเรียนมาสารถมีทักษะในการปรับแต่งไฟล์เสียง
4. นักเรียนสารมารถมีทักษะในการแปลงวีดีโอที่ตัดต่อเสร็จไปใช้งาน

 
^