สาระสำคัญ | เรื่องที่ 3 เริ่มต้นการตัดต่อวิดีโอ

สาระสำคัญ         การตัดต่อใน Corel Video Studio นั้น จะสร้างเป็นไฟล์ Project ขั้นมา (.VSP) ซึ่งไฟล์นี้จะเก็บข้อมูลต่างๆไว้ หากว่าการทำงานยังไม่เสร็จก็สามารถเปิดเพื่อทำงานต่อในภายหลังได้ ไฟล์นี้จะมีขนาดเล็ก สำหรับการตัดต่อวีดีโอ แม้จะตัดต่ออย่างไรในวีดีโอก็จะไม่มีผลกระทบต่อไฟล์ต้นฉบับ ข้อมูลการตัดต่อต่างๆจะถูกบันทึกอยู่ในไฟล์ project ทั้งหมด แต่เมื่อมีการสร้างวีดีโอที่ได้จากการตัดต่อ โปรแกรมอ่านข้อมูลจากต้นฉบับตามข้อมูลที่อ้างอิงในไฟล์ project นี้
 
สาระ/มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนดารเทคโลโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 
จุดประสงค์การเรียนรู้1. สามารถบอกขั้นตอนการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro x7 ได้
2. สามารถดำเนินการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro x7 ได้

 
^