เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา ง32203 เรื่อง เรียนรู้งานวีดีโอกับโปรแกรม Ulead CorelVideo Pro x7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
       1. ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนให้นักเรียน
       2. ครูชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้นักเรียนทราบทุกขั้นตอน
       3. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อเป็นการประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน
       4. ครูให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน พร้อมทั้งทำใบงานให้ครบถ้วน
       5. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเป็นการประเมินการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน
       6. ครูตรวจคะแนนและบันทึกลงในแบบเก็บคะแนนจากการทำเอกสารประกอบการเรียน
       7. ครูสรุปและแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ        เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา ง32203 เรื่อง เรียนรู้งานวีดีโอกับโปรแกรม Ulead CorelVideo Pro x7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
       1. ให้นักเรียนศึกษาสาระสำคัญ สาระ/มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และคำแนะนำในการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เข้าใจก่อนเสมอ
       2. นักเรียนศึกษาขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เข้าใจ
       3. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยความซื่อสัตย์ และตั้งใจ เพื่อให้ทราบผลการทดสอบที่ตรงตามความเป็นจริง
       4. นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ตามคำแนะนำในการใช้เอกสารประกอบการเรียน หลังจากนั้นจึงเริ่มทำใบงานที่กำหนดให้ตามลำดับทีละใบงาน หากมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหา ให้ขอคำแนะนำหรือสอบถามข้อมูลจากครูผู้สอน
       5. เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาครบทุกใบความรู้ที่กำหนดให้แล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยความซื่อสัตย์ และตั้งใจ

 
ผลงานนักเรียน

Youtube
Youtube

^